css字体样式,css字体样式合集

我们都知道CSS有很多的字体,那么今天咱们来总结一下css字体样式,css字体样式合集我们把各种各样的字体样式全给他总结出来,大家也可以更好的了解,以后用的时候可以直接方便使用,有需要的来看看吧!

本次字体总结收集于百度,谷歌,通过多个资料进行查询,后总结,可能还有一些不全,欢迎大家补充,但是目前应该是比较全的了,几乎够用。

windows常见内置中文字体

字体中文名 字体英文名

宋体                      SimSun(浏览器默认)

黑体                      SimHei

微软雅黑               Microsoft Yahei

微软正黑体            Microsoft JhengHei

楷体                       KaiTi

新宋体                   NSimSun

仿宋                       FangSong

OS X常见内置中文字体

css字体样式,css字体样式合集插图

字体中文名 字体英文名

苹方                      PingFang SC

华文黑体               STHeiti

华文楷体               STKaiti

华文宋体               STSong

华文仿宋               STFangsong

华文中宋               STZhongsong

华文琥珀               STHupo

华文新魏               STXinwei

华文隶书               STLiti

华文行楷               STXingkai

冬青黑体简            Hiragino Sans GB

兰亭黑-简               Lantinghei SC

翩翩体-简               Hanzipen SC

手札体-简               Hannotate SC

宋体-简                   Songti SC

娃娃体-简                Wawati SC

魏碑-简                    Weibei SC

行楷-简                    Xingkai SC

雅痞-简                    Yapi SC

圆体-简                    Yuanti SC

office安装后新增字体

字体中文名 字体英文名

幼圆                      YouYuan

隶书                      LiSu

华文细黑               STXihei

华文楷体               STKaiti

华文宋体               STSong

华文仿宋               STFangsong

华文中宋               STZhongsong

华文彩云               STCaiyun

华文琥珀               STHupo

华文新魏               STXinwei

华文隶书               STLiti

华文行楷               STXingkai

方正舒体               FZShuTi

方正姚体               FZYaoti

开源字体

字体中文名 字体英文名

思源黑体              Source Han Sans CN

思源宋体              Source Han Serif SC

文泉驿微米黑       WenQuanYi Micro Hei

版权字体(汉仪)

字体中文名 字体英文名

汉仪旗黑              HYQihei 40S

汉仪旗黑              HYQihei 50S

汉仪旗黑              HYQihei 60S

汉仪大宋简           HYDaSongJ

汉仪楷体               HYKaiti

汉仪家书简            HYJiaShuJ

汉仪PP体简           HYPPTiJ

汉仪乐喵体简         HYLeMiaoTi

汉仪小麦体             HYXiaoMaiTiJ

汉仪程行体             HYChengXingJ

汉仪黑荔枝             HYHeiLiZhiTiJ

汉仪雅酷黑W          HYYaKuHeiW

汉仪大黑简             HYDaHeiJ

汉仪尚魏手书W      HYShangWeiShouShuW

版权字体(方正)

css字体样式,css字体样式合集插图1

字体中文名 字体英文名

方正粗雅宋简体    FZYaSongS-B-GB

方正报宋简体        FZBaoSong-Z04S

方正粗圆简体        FZCuYuan-M03S

方正大标宋简体     FZDaBiaoSong-B06S

方正大黑简体         FZDaHei-B02S

方正仿宋简体         FZFangSong-Z02S

方正黑体简体         FZHei-B01S

方正琥珀简体         FZHuPo-M04S

方正楷体简体         FZKai-Z03S

方正隶变简体         FZLiBian-S02S

方正隶书简体         FZLiShu-S01S

方正美黑简体         FZMeiHei-M07S

方正书宋简体         FZShuSong-Z01S

方正舒体简体         FZShuTi-S05S

方正水柱简体         FZShuiZhu-M08S

方正宋黑简体         FZSongHei-B07S

方正宋三简体         FZSong

方正魏碑简体         FZWeiBei-S03S

方正细等线简体      FZXiDengXian-Z06S

方正细黑一简体      FZXiHei I-Z08S

方正细圆简体          FZXiYuan-M01S

方正小标宋简体       FZXiaoBiaoSong-B05S

方正行楷简体           FZXingKai-S04S

方正姚体简体           FZYaoTi-M06S

方正中等线简体       FZZhongDengXian-Z07S

方正准圆简体           FZZhunYuan-M02S

方正综艺简体           FZZongYi-M05S

方正彩云简体           FZCaiYun-M09S

方正隶二简体           FZLiShu II-S06S

方正康体简体           FZKangTi-S07S

方正超粗黑简体        FZChaoCuHei-M10S

方正新报宋简体        FZNew BaoSong-Z12S

方正新舒体简体        FZNew ShuTi-S08S

方正黄草简体            FZHuangCao-S09S

方正少儿简体            FZShaoEr-M11S

方正稚艺简体            FZZhiYi-M12S

方正细珊瑚简体         FZXiShanHu-M13S

方正粗宋简体             FZCuSong-B09S

方正平和简体             FZPingHe-S11S

方正华隶简体             FZHuaLi-M14S

方正瘦金书简体          FZShouJinShu-S10S

方正细倩简体              FZXiQian-M15S

方正中倩简体              FZZhongQian-M16S

方正粗倩简体              FZCuQian-M17S

方正胖娃简体               FZPangWa-M18S

方正宋一简体               FZSongYi-Z13S

方正剪纸简体               FZJianZhi-M23S

方正流行体简体           FZLiuXingTi-M26S

方正祥隶简体               FZXiangLi-S17S

方正粗活意简体            FZCuHuoYi-M25S

方正胖头鱼简体            FZPangTouYu-M24S

方正卡通简体                FZKaTong-M19S

方正艺黑简体                FZYiHei-M20S

方正水黑简体                FZShuiHei-M21S

方正古隶简体                FZGuLi-S12S

方正幼线简体                FZYouXian-Z09S

方正启体简体                FZQiTi-S14S

方正小篆体                    FZXiaoZhuanTi-S13T

方正硬笔楷书简体          FZYingBiKaiShu-S15S

方正毡笔黑简体              FZZhanBiHei-M22S

方正硬笔行书简体           FZYingBiXingShu-S16S

 

© 版权声明
THE END
喜欢就亲吻一下吧
分享
评论 抢沙发
头像
评论一下幻城的文章吧
提交
头像

昵称

取消
昵称代码图片

    暂无评论内容